Brabanthaven 2
3433 PJ Nieuwegein
t. 030 - 630 68 56

© 2018 M Factory

Algemene Voorwaarden M Factory

U kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden (pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN M FACTORY


Artikel 1: toepasbaarheid

1.    Op alle offertes van- en alle opdrachten aan  M Factory in deze algemene voorwaarden nader te noemen: “M Factory”, alsme­de op alle overeenkomsten met M Factory, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepas­sing.

2.    Op van deze voorwaar­den afwijkende bedingen kan door afnemer of opdrachtgever (verder te noemen: “wederpar­tij”) slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door M Factory schrifte­lijk zijn aanvaard.

3.    In deze voorwaarden wordt met schriftelijk bedoeld: zowel per brief alsook per telex of telefax. Mededelingen per E-mail worden uitdrukkelijk niet als schriftelijk aanvaard.

4.    De toepasselijkheid van de voorwaarden van wederpartij van M Factory wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewe­zen.

5.    De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontrac­teerd, stemt in met de toepassing van deze voorwaar­den op alle latere overeenkomsten tussen haar en M Factory.

6.    Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Artikel  2: totstandkoming overeenkomsten

1.    Alle offertes van M Factory waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald zijn vrijblijvend. De looptijd van een vaste offerte is ten hoogste twee maanden.

2.    Opdrachten verleend door- en acceptaties van aanbiedin­gen door weder­partij gelden als onherroepelijk.

3.    Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door M Factory. Als uitdrukkelijke aanvaarding wordt aangemerkt een schriftelijke bevestiging door M Factory. Uitdrukkelijke bevestiging blijkt tevens uit het feitelijk uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel  3: levertijd producten/uitvoeringsduur werkzaamheden

1.    De afgesproken termijn voor wat betreft de levering van producten of de afronding van werkzaamheden geldt bij benadering en is niet bindend. De afgesproken termijnen worden verlengd met de periode gedurende welke zich voor M Factory over­macht voordoet.

2.    Tenzij anders is vermeld en/of over­eenge­komen neemt M Factory ten aanzien van de lever­tijd en de afgesproken datum voor de afronding van werkzaamheden geen enkele ver­plichting op zich en geeft deze weder­partij geen recht op schade­vergoe­ding.

3.    In geval van overschrijding van de overeengekomen termijn zal wederpartij daarvan door M Factory schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4.    Wederpartij is gerechtigd de overeenkomst door een schrif­telijke verklaring te ontbinden indien M Factory de te leveren zaken of de te verrichten werkzaamheden niet binnen een door weder­partij, ­na bovenbedoelde over­schrijding, schriftelijk aangezegde redelijke termijn alsnog geleverd of verricht heeft.

5.    Wederpartij is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de werkzaamheden te verlenen en aan M Factory al hetgeen dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat aan medewerkers van M Factory desgevraagd een werkruimte ter beschikking dient te worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van wederpartij gedurende de overeengekomen tijden beschikbaar zijn voor het verlenen van medewerking aan de werkzaamheden, dat alle informatie wordt verstrekt – en dat desgewenst inzage wordt verleend in alle gegevens – die voor een goede uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn en dat wederpartij meewerkt aan de totstandkoming van overeenkomsten met derden, die in het belang zijn van een goede uitvoering van de werkzaamheden. Extra kosten, ontstaan doordat wederpartij niet aan deze verplichtingen voldoet, komen voor rekening van wederpartij.

6.    M Factory kan de overeengekomen werkzaamheden voortijdig beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van één maand in acht zal worden genomen. Ingeval van opzegging is wederpartij gehouden de kosten van reeds verrichtte werkzaamheden aan M Factory te voldoen en is M Factory niet gehouden tot enige schadevergoeding.

 

Artikel  4: prijzen voor levering van producten

1.    Door M Factory opgegeven prijzen of met M Factory overeen­gekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het mo­ment van opgave of overeenkomen met M Factory. Indien de kost­prijs, bijvoorbeeld door overheids­maatregelen of wisselkoers-veranderingen, nadien verhoging onder­gaat, is M Factory gerech­tigd de prijzen dienover­eenkom­stig te verhogen.

2.    Indien de munteenheid waarin de prijs in de offerte, orderbeves­ti­ging of factuur van M Factory is uitgedrukt ten opzichte van de Nederlandse gulden of de Euro mocht devalueren of revalueren, terwijl betaling door de wederpartij nog niet heeft plaatsge­vonden, zal de prijs in verhouding tot de devaluatie of revaluatie worden ver­hoogd of ver­laagd.

 

Artikel  5: honorering voor werkzaamheden

1.    Uitsluitend wanneer schriftelijk als honorarium een vaste prijs is overeengekomen, zal, afhankelijk van de hoogte van het overeengekomen bedrag en de overeengekomen looptijd van de werkzaamheden, maandelijks vooraf worden gefactureerd in vaste bedragen. Wijziging van de vraagstelling door wederpartij kan leiden tot wijziging van de overeengekomen kostprijs.

2.    Wanneer geen vaste prijs is overeengekomen wordt het honorarium berekend door een standaard-uurtarief  te relateren aan het aantal uren dat (door medewerkers van) M Factory aan de werkzaamheden is besteed. M Factory bepaalt zelfstandig welke medewerkers hij voor de uitvoering van de werkzaamheden inschakelt doch neemt de door daarbij door wederpartij kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Het standaard-uurtarief kan per ingeschakelde medewerker variëren en is met name afhankelijk van de mate van ervaring van de desbetreffende medewerker. De verschuldigde bedragen zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd. M Factory heeft bij aanvang van een nieuwe kalenderjaar de mogelijkheid zijn tarieven te herzien, in welk geval wederpartij daarvan uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk zal worden ingelicht.

 

Artikel  6: betaling

1.    Betaling dient te geschieden, in de op de factuur aangegeven valuta, voor levering of, indien vermeld binnen 30 dagen na factuur­datum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van M Factory. M Factory is te allen tijde gerechtigd vooruit­betaling en/of anderszins zekerheids­stel­ling te verlan­gen.

2.    Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantie-aanspraken ontheffen de wederpartij niet van haar betalingsverplichting noch schorten zij de betalings-verplichting van wederpartij op.

3.    Indien wederpartij enig door haar verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorafgaande voldoet, is zij zonder ingebreke­stelling in verzuim. Zodra wederpartij met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van M Factory op weder­partij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder inge­breke­stel­ling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij aan M Factory een vertra­gingsren­te verschul­digd van 1,2% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voort­duurt.

4.    Reclames op een zelfstandig onderdeel ener gespecificeerde factuur ontheffen wederpartij nimmer van haar verplichting tot beta­ling binnen de overeengekomen termijn ten aanzien van de overige onderdelen der factuur.

5.    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met inning van enige vordering op de wederpartij komen voor rekening van wederpartij.  Onder buitengerechtelijke kosten vallen alle kosten welke M Factory heeft moeten maken terzake van inschakeling van deskundigen, daaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend daartoe beperkt, accountants, fiscaal adviseurs en juridisch adviseurs. Wederpartij zal een en ander op basis van de door M Factory werkelijk gemaakte kosten, blijkende uit overlegging van facturen, aan M Factory dienen te vergoeden.

 

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud intellectuele vermogensrechten

1.    Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die M Factory bij de uitvoering van een opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, presentaties, werkwijzen, systemen, systeemontwerpen en computerprogamma’s, komen toe aan M Factory, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

2.    Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van M Factory is het wederpartij niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers (ongeacht hoe dit is geschied), al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zulks ongeacht of M Factory daarvoor kosten in rekening heeft gebracht of een vergoeding daarvoor ontvangen heeft.

3.    Bij overtreding van lid 2 van dit artikel is wederpartij aan M Factory, zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling, een niet voor rechterlijke matiging of compensatie vatbare boete verschuldigd van € 1.250 per overtreding of per dag dat de overtreding voortduurt, onvermin­derd het recht van M Factory op volledige schadevergoeding.

4.    Wederpartij is gehouden de in lid 1 van dit artikel genoemde stukken, op eerste verzoek van M Factory, aan M Factory te retourneren, op straffe van verbeurte van een boete van € 500,– per dag dat de stukken te laat c.q. niet worden geretourneerd.

5.    Indien wederpartij zelf of door een derde werkzaamheden uitvoert, dan wel enige zaken vormt waarvan naar redelijkheid blijkt dat wederpartij of die derde daarvoor gebruik heeft gemaakt van enig door M Factory verricht werk, althans dat in redelijkheid aannemelijk is dat door M Factory verricht werk hier een rol bij gespeeld heeft, zal, behoudens tegenbewijs, wederpartij aan M Factory een vergoeding verschuldigd zijn van twee maal de prijs welke M Factory berekend zou hebben voor het werk welk verricht is, dan wel de zaak welke gevormd is. Het voorgaande behoudens voorzover M Factory, blijkens een schriftelijk door haar opgesteld document, ermede bekend was dat wederpartij of de door haar ingeschakelde derde dergelijke werkzaamheden zou uitvoeren dan wel een dergelijke zaak tot stand zou brengen.

 

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

1.    De eigendom van de door M Factory geleverde zaken blijft bij M Factory en gaat pas over op de wederpartij na volle­dige betaling door weder­partij van alles wat wederpartij uit hoofde van enige over­een­komst inzake door M Factory geleverde of te leveren zaken of door M Factory te verrichten werkzaamheden dan wel bij wijze van schadevergoeding wegens eigen tekortkomingen aan M Factory ver­schuldigd is of wordt. Een retentierecht op de geleverde zaken komt wederpartij niet toe.

2.    Het risico voor de door M Factory geleverde zaken berust bij wederpartij vanaf het moment dat de feitelijke levering aan wederpartij heeft plaatsgevonden. Het risico voor niet geleverde zaken berust bij wederpartij zodra wederpartij door M Factory is mede­gedeeld dat deze zaken te harer be­schik­king staan.

3.    Wederpartij is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de zaken waarvan de eigendom nog bij M Factory berust zorg te dragen en mist het recht deze zaken aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwij­deren of te doen verwijderen, behoudens voorzover dat geschiedt binnen de normale uitoefening van haar bedrijf, totdat zij aan al haar (betalings)verplichtingen jegens M Factory heeft voldaan.

 

Artikel  9: ontbinding

1.    Indien wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, wanneer haar vermogen geheel of gedeel­telijk in beslag wordt geno­men, dan wel indien sprake is van zodanige omstandigheden dat gevreesd kan worden dat wederpartij niet in staat zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, heeft M Factory ­het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de over­eenkomst zonder voorafgaande inge­brekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig hem toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interes­ten.

2.    M Factory is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke, aan wederpartij gerichte verklaring indien:

a.   wederpartij in verzuim is de overeengekomen prijs inclusief de verschuldigde rente en kosten geheel of gedeeltelijk te voldoen, en

b.   wederpartij in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen.

3.    Het in het voorgaande lid vermelde verzuim treedt in na verstrijking van 5 dagen nadat wederpartij door M Factory schriftelijk in gebreke is gesteld.

4.    Indien de overeenkomst ontbonden wordt krachtens hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, is wederpartij 60% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd het recht van M Factory om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding als in lid 2 van dit artikel bepaald, vervallen alle ontvangen termijnen als schadevergoeding ten gunste van M Factory, onverminderd de gehoudenheid van wederpartij om de in de eerste volzin van dit lid vermelde 60% van de overeengekomen prijs aan M Factory te voldoen.

5.    Wederpartij is slechts tot ontbinding bevoegd in de gevallen die in deze voor­waarden worden genoemd en alsdan niet dan na betaling aan M Factory van alle op dat ogen­blik al dan niet opeisbaar verschuldig­de bedragen.

Artikel  10: overmacht

1.    M Factory is gerechtigd zich op overmacht te beroe­pen indien de uitvoering van de overeen­komst geheel of gedeelte­lijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandig­heden buiten zijn wil, waaronder in elk geval wordt begrepen ver­traagde verstrekking aan M Factory van bij derden bestel­de zaken, ziekte van medewerkers of beherend vennoten, ongevallen, en in het algemeen alle gebeurtenissen welke de normale verrichting van werkzaamheden of afleve­ring van zaken belemme­ren, ook al waren deze gebeurtenissen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar.

2.    Ingeval van overmacht aan de zijde van M Factory ­worden al zijn verplichtin­gen opgeschort. Indien de over­macht langer duurt dan  twee maanden zijn zowel M Factory als wederpartij bevoegd de over­een­komst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schrifte­lijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat M Factory ter zake tot enige schadevergoeding is gehou­den.

3.    Indien M Factory bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is M Factory gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, althans met verrekening van het gefactureerde bedrag in te stemmen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4.    M Factory heeft eveneens het recht zich op ‘overmacht’ te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

 

Artikel  11: garantie inzake verrichtte werkzaamheden

1.    M Factory zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en met een goede vakkennis uitvoeren. Er wordt geen garantie verstrekt ten aanzien van het daadwerkelijk bereiken van het in de aanbieding of opdracht omschreven eindresultaat.

2.    M Factory draagt er voor zorg dat zijn medewerkers die werkzaamheden verrichten op een locatie van wederpartij zich gedragen overeenkomstig de werk- en huisregels van wederpartij, voorzover deze hem ter kennis zijn gebracht.

 

Artikel  12: garantie inzake geleverde zaken

1.    M Factory staat in voor de kwaliteit van de gele­verde zaken uitslui­tend in voege als hieronder bepaald.

2.    Voor zaken of onderdelen van zaken die M Factory ­van derden betrekt, zijn de garantiever­plich­tingen van M Factory jegens de weder­partij nimmer groter noch van langere duur dan de garantiever­plichtin­gen van die derden jegens M Factory. M Factory zal terza­ke daarvan gekwe­ten zijn wan­neer hij zijn vorde­ring op die derden aan de wederpar­tij over­draagt.

3.    De wederpartij dient terzake van uiterlijk waarneembare tekort­komingen per aangetekende post te reclameren uiter­lijk ­binnen één week na afname, bij gebreke waarvan elke aan­spraak jegens M Factory ­vervalt. Het recht van reclame terzake van uiterlijk waar­neem­bare tekortkomingen vervalt tevens indien de geleverde zaken door of namens weder­partij zijn gebruikt en/of ver­kocht.

4.    Ieder recht op garantie vervalt indien:

a.   de zaken door of namens wederpartij ondeugdelijk zijn opgesla­gen;

b.   de zaken door of namens wederpartij ondeugdelijk of onoor­deelkundig zijn gebruikt.

5.    Reclames voor geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in uiterlijk of kwali­teit van de geleverde zaken zijn niet ontvankelijk.

6.    In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame binnen de garantieperio­de zal M Factory hetzij kosteloos herle­veren, hetzij wederpartij geheel of gedeel­te­lijk voor de ondeugde­lijke zaken crediteren, één en ander naar keuze van M Factory. Op herleve­ring zijn deze voorwaar­den van toepassing.

 

Artikel  13: aansprakelijkheid

1.    De aansprakelijkheid van M Factory in ver­band met eventu­ele tekortko­mingen in door hem geleverde zaken of verrichtte werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschre­ven garanties. M Factory is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen door wederpartij van haar verplichtingen als omschreven in artikel 3, lid 5, van deze voorwaarden.

2.    M Factory is nimmer gehouden tot betaling van schade­vergoeding behoudens indien en in zoverre de gele­den schade door opzet of grove schuld van M Factory ­of zijn eigen werkne­mers is toegebracht. Behoudens opzet van M Factory zelf is aansprake­lijkheid van M Factory voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgeslo­ten.

3.    Iedere vordering jegens M Factory, behalve die welke door M Factory is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vorde­ring.

4.    Wederpartij zal M Factory, zijn medewerkers en de door M Factory ingescha­kelde hulpkrachten, vrijwa­ren van iedere aan­spraak van derden in verband met de uitvoe­ring door M Factory van de over­eenkomst, in zoverre die aanspra­ken meer of anders zijn dan die welke wederpar­tij toeko­men jegens M Factory.

5.    De medewerkers van M Factory of de door M Factory ingescha­kelde hulpper­sonen kunnen zich jegens wederpar­tij beroepen op alle aan de overeen­komst en deze voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf daarbij partij.

6.    De aansprakelijkheid voor tekortkomingen van M Factory is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die M Factory voor de desbetreffende werkzaamheden of levering van wederpartij heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden geldt dat de aansprakelijkheid niet verder strekt dan tot het declaratiebedrag van de laatste zes maanden.

 

Artikel 14: geheimhoudingsbeding

1.    Wederpartij is tijdens de duur en na het beëindigen van de overeenkomst met M Factory gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat zij omtrent de onderneming van M Factory en zijn cliënten en relaties bekend is geworden en waaromtrent haar geheimhouding is opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden.

2.    Bij overtreding van het geheimhou­dingsbeding is wederpartij aan M Factory, zonder nadere aanzegging of in gebreke stelling, een niet voor rechtelijke matiging of compensatie vatbare boete verschuldigd van € 1.250 per overtreding of per dag dat de overtreding voortduurt, onvermin­derd het recht van M Factory op volledige schadevergoeding.

 

Artikel  15: concurrentiebeding

1.     Het is wederpartij niet geoorloofd om tijdens, zowel als gedurende een jaar na afronding van de overeengekomen werkzaamheden door M Factory, medewerkers van M Factory welke bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden werden ingeschakeld in dienst te nemen dan wel die medewerkers voor haar werkzaamheden te laten verrichten, terwijl zij niet meer in dienst zijn van M Factory.

2.     Bij overtreding van dit concurrentiebeding zal wederpartij aan M Factory, zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling, een niet voor rechterlijke matiging of compensatie vatbare boete verschuldigd zijn van € 1.250 per overtreding of per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van M Factory op volledige schadevergoeding.

3.     M Factory kan -uitsluitend schriftelijk- aan wederpartij gehele of gedeeltelijke ontheffing geven ten aanzien van deze bepaling. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

4.     Het staat M Factory overigens vrij ruchtbaarheid te geven aan de omstandigheid dat hij van wederpartij een opdracht heeft gekregen, zonder daarbij overigens gerechtigd te zijn inhoudelijke mededelingen te doen omtrent aard, strekking en overige inhoud van de opdracht.

 

Artikel  16: geschillen en toepasbaar recht

1.     Alle geschillen ingevolge of in verband met de overeen­komst zullen uitsluitend worden beslist door de daartoe bevoegde rechter te Utrecht, tenzij M Factory aan een andere – overi­gens bevoeg­de rech­ter of arbiter – de voorkeur geeft.

2.     Op alle verbintenissen tussen M Factory en de weder­partij is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval vertalingen van deze voorwaarden zijn gemaakt is de Neder­landse tekst van deze algemene voorwaar­den beslissend.